การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน(Purchhasing) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ (Buyer) ทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้จัดหาหรือผู้ขาย (Vender) ให้ทำการส่งมอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ สินค้าสำเร็จรูป หรือสิ่งอื่นใดที่นำมาใช้
บทบาทของการจัดซื้อที่มีต่อ

ด้านการผลิต

 • 1.สนับสนุนให้การผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ส่งต่อการประกอบธุรกิจ
 • 2.เพื่อให้ได้มาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและทำให้ลดของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต
 • 3.ทำให้การออกแบบและพัฒนาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 • 1.ก่อให้เกิดการและค่าใช้จ่ายหากสามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ใน ราคาที่เหมาะสมหรือต่ำกว่าคู่แข่ง
 • 2.บทบาทของการจัดซื้อในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมใน การเป็นแหล่งสำรองวัตถุดิบ ทำให้เป็นการประหยัด
 • 3.ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการตลาดและภาพลักษณ์ขององค์การ

 • 1.การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการรักษาหรือขยายส่วนแบ่งทางด้านการตลาด
 • 2.ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่สามารถจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า

ประเภทของสิ่งที่ธุรกิจต้องการการจัดซื้อโดยทั่วไป ได้แก่

 • 1.วัตถุดิบ (Raw Materials)
 • 2.ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ (Components)
 • 3.วัสดุสำหรับการรักษา ซ่อมบำรุงและการผลิต (Maintenance Repair and Operating Material)
 • 4.สินค้าหรือเครื่องมือประเภททุน (Investment or Capital Equipment)
 • 5.สินค้าสำเร็จรูป ()
 • 6.การบริการ (Service)