กิจกรรมในการบริหารการ (Logistics Activity) เป็องค์ประกอบของกิจกรรมการจัดส่ง ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและกิจการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการบริหารกระแส การไหลของสินค้าบริการตั้งแต่จุดเริ่มผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องการการ การนำแผนไปปฏิบัติและการควบคุมเป็นอย่างดี

ดังนั้น การจัดส่งจึงเริ่มต้นให้ความสนใจตั้งแต่วัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าระหว่างทำ (In-Process ) และสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Finished Goods) เพื่อส่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

กิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารการจัดส่งนั้น นับเริ่มจากกระแสการไหลของสินค้าจากแหล่งกำเนิด (Point-of-Origin) ไปยังแหล่งบริโภค (Point-of-Consumption) ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมายและอาจต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเข้ามาช่วยในการบริหารกระบวนการเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมากกว่า ระบบการบริหารโลจิสติกส์ในปัจจุบันที่ยังมิได้ให้ความสำคัญกับเทคนิคเหล่านี้มากนัก

อาทิเช่น การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การจัดการการจราจรและการ เป็นต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งได้เป็น 14 ประเภทดังนี้

 1. การให้ (Customer )
 2. การประมวลผลคำสั่งซื้อ ()
 3. การติดต่อสื่อสาร (Distribution Communications)
 4. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 5. การพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting)
 6. การจัดการจราจรและการขนส่ง (Traffic and Transportation)
 7. การเก็บรักษาของในโรงเก็บรักษาสินค้า (Warehousing and Storage)
 8. การเลือกที่ตั้งโรงงานและโรงเก็บรักษาสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection)
 9. การขนย้ายขนถ่ายวัสดุ (Material Handling)
 10. การจัดหาซื้อวัสดุ (Procurement)
 11. การบริหารอะไหล่และบริหารเสริม (Parts and Service)
 12. การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
 13. การยุบและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ (Salvage and Scrap Disposal)
 14. การขนย้ายสินค้ารับคืน (Return Goods Handling)