สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการหา (Economic Order Quantity : EOQ)

สูตรการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) โดยสูตรการสั่งซื้อในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณ หรือจำนวนสินค้าที่ทำให้รวมต่ำที่สุด

Model ในการคำนวนหาค่าที่สำคัญ

  • – ต้นทุนรวม
  • – ต้นทุนการสั่งสินค้า
  • Carrying cost – ต้นทุนการจัดเก็บ
  • Q optimal – จำนวนการสั่งซื้อที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุด
  • – จำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อปี
  • Order – ระยะเวลาระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  • Reorder point – ระดับของสินค้า ที่ต้องสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม

สูตร Ordering Cost

ต่อปี = CoD/Q
Co = ต้นทุนการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
D = ความต้องการสินค้าทั้งปี
Q = จำนวนการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง
D/Q = จำนวนการสั่งซื้อสินค้า

สูตร Carrying Cost

ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี = CcQ/2
Cc = ต้นทุนการจัดเก็บ
Q/2 = จำนวนสินค้าเฉลี่ย (ดูในกราฟ)

สูตร Total Cost

TC = ต้นทุนการสั่งซื้อต่อปี + ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี TC = CoD/Q + CcQ/2

สูตร Q Optimal

ปริมาณการสั่งซื้อที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุด จะอยู่ที่จุดที่ Carrying Cost = Ordering Cost พิสูจน์สูตรออกมาได้สมการ ดังนี้

Qopt = sqrt(2CoD/Cc)
จำนวนครั้งการสั่งซื้อ =  D/Qopt
Order Cycle Time = 311/(D/Qopt)

สูตร Reorder Point

Reorder point คือ ระดับสินค้าที่จะต้องสั่งสินค้าใหม่ เพื่อให้สินค้ามาส่งทันเวลาไม่ขาดสต๊อก

R = dL
d = อัตราความต้องการ (มีหน่วยเป็นวัน)
L =  Time
d = D/จำนวนวันทำงาน
D = ความต้องการต่อปี

เนื้อหา EOQ ที่เกี่ยวข้องกัน