กระบวนการทำงานโลจิสติกส์ หมายถึง การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ () สินค้า (Goods) และบริการ () การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา () และมีประสิทธิภาพ

โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ครอบคลุมถึง

การขนส่งสินค้า () การเก็บรักษาสินค้า () และการกระจายสินค้า () กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ () และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด (Market Predict) สาระสำคัญ คือ

  • ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery)
  • การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow)
  • การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
  • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
  • การลดต้นทุนการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลและขนส่งสินค้า (Cargo Handling & Carriage Cost)