กระบวนการทำงาน คืออะไร ? เน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

กระบวนการทำงานโลจิสติกส์ หมายถึง จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ () (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ

โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ครอบคลุมถึง

การ (Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินค้า () และ (Cargoes Distribution) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (Procurement) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด (Market Predict) สาระสำคัญ คือ

  • ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery)
  • การไหลลื่นของสินค้า ( Flow)
  • การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
  • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
  • การลดต้นทุนการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลและขนส่งสินค้า (Cargo Handling & Carriage Cost)