บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการภายนอก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีผลสำคัญในช่วยการทำงาน และสามารถประหยัดช่วยลดต้นทุนได้ แบ่งออกเป็น

 • ผู้ให้บริการสินค้า (Transportation Services) ขนส่งทางรถยนต์ รถบรรทุก ขนส่งทางราง / ขนส่งทางท่อ ขนส่งทางอากาศ และ MTO () ต่อเนื่องหลายรูปแบบ Terminal To Terminal หรือ Door To Door
 • ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  • คลังสินค้าผ่านแดน (In-Transit Warehouse)
  • คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse)
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
  • คลังสินค้ารับฝากเก็บสินค้าในประเทศ (Domestic Warehouse)
 • ผู้รับจัดการระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ
 • ของ (Customs Brokerage Services) ตัวแทนของผู้นำเข้าและในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่เจ้าของสินค้า
 • การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ (Courier and Postal Services) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุและ ไปรษณียภัณฑ์ เปนนการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยให้บริการแบบ door-to-door ลักษณะเป็นสินค้า ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?