() หมายถึง ทุกๆ ช่วงเวลา ที่ควรจะไหลออกมาเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า หรือความเร็วใน เช่น ผลิตได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 20 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เวลาทำงานต่อวัน 460 นาที ลูกค้า order งานมา 100 ชิ้น ดังน้น ลูกค้าคาดหวังว่า ทุก ๆ 46 นาที งานจะต้องออกมา 1 ชิ้น

จะส่งผลต่อการผลิตได้อย่างไร ?

  • ช่วยให้อัตราการไหลในการผลิตเป็นไปอย่างคงที่และต่อเนื่องตามความต้องการ
  • กำจัดของเสียหรือสิ่งที่ผลิตเกินตามความต้องการของลูกค้า
  • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการทำงานให้เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • สามารถแสดงให้เห็น Real-time Targets ในการผลิต

ตัวอย่างเช่น การประกอบปากกาหนึ่งชิ้นมีทั้งหมด 3 สถานีงาน ความต้องการลูกค้า 960 ด้ามต่อวัน (8 ชม)
Takt Time  = 480/960 คำตอบคือ 0.5 นาที/ชิ้น หมายความว่าทุก ๆ 30 วินาทีจะต้องมีปากกาประกอบเสร็จหนึ่งชิ้น ในทุก ๆ 30 วินาที

Takt Time มีสูตรการคำนวนดังนี้

Takt Time = เวลาทำงาน / จำนวนที่สามารถผลิตต่อวัน