ที่เก็บตามรอบ () หมายถึง วัสดุหรือที่เก็บตามรอบ ที่มีไว้เพื่อทดแทนวัสดุหรือสินค้าทีขายไปหรือวัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไปใน

ซึ่งวัสดุหรือสินค้าประเภทนี้จะเก็บไว้เพื่อตอบสนองความ ต้องการวัสดุหรือสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่มีความแน่นอน และอยู่ภายใต้สมมติฐาน ที่ว่าความต้องการวัสดุหรือสินค้าและเวลานำในการสั่งคงที่และทราบล่วงหน้า

โดยการกำหนดวันให้สินค้าคงคลังในแต่ละรอบมาถึง จะตรงกับเวลาที่วัตถุดิบหรือสินค้าชิ้นสุดท้ายนั้นหมดพอดี