กำลังการผลิต ( Capacity) หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่กำลังการผลิต โดยทั่วไปมีหน่วยเป็นปริมาณต่อเวลา เช่น ตัน/ปี คัน/วัน เป็นต้น ผู้บริหารการผลิต จะต้องสนใจกำลังการผลิต ด้วยเหตุผล 3 ประการ

 • เพื่อทำการผลิตสินค้า และบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
 • กำลังการผลิตที่มีอยู่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ ตลอดจนการจัดลำดับการผลิต และต้นทุนการผลิต
 • การที่จะให้ได้มาซึ่งกำลังการผลิต จะต้องมีการลงทุน การตัดสินใจว่าจะขยายกำลังการผลิตไปมากหรือน้อยเพียงใดจึงจะให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงที่สุด

การตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ประเมินกำลังการผลิตที่มีอยู่
 • พยากรณ์ความต้องการกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ
 • กำหนดทางเลือกเพื่อปรับกำลังการผลิต
 • วิเคราะห์ และประเมินผลด้านการเงิน และเทคนิคแต่ละทางเลือกที่กำหนดไว้
 • เลือกทางเลือกสำหรับปรับปรุงกำลังการผลิตที่ดีที่สุด

การวัดกำลังการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิต จะสามารถวัดกำลังการผลิตได้ 2 ประการ คือ

 • วัดจากปัจจัยนำเข้า (Input)
 • วัดจากผลิตภัณฑ์ (Output)

การปรับกำลังการผลิต เมื่อความต้องการสินค้าในอนาคต ไม่สอดคล้องกับความต้องการการผลิต ผู้บริหารอาจใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อปรับกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ กลยุทธ์ (STRATEGY) ที่ใช้สำหรับการปรับกำลังการผลิต จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • กลยุทธ์ระยะสั้น โดยปกติจะวางแผนสำหรับช่วงสั้น ๆ คือ 3-6 เดือน แต่ส่วนมากจะไม่เกิน 1 ปี
 • กลยุทธ์ระยะยาว ธุรกิจทั่วไปมักจะวางแผนกลยุทธ์สำหรับดำเนินธุรกิจในช่วง 3-5 ปี

การตอบสนองความต้องการสินค้าระยะสั้น กำลังการผลิต อาจจะมีมากกว่า หรือน้อยกว่าความต้องการสินค้า กลยุทธ์เพื่อปรับกำลังการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้า อาจทำได้ดังนี้

 • เก็บสินค้าคงเหลือ กรณีที่มีกำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการสินค้าของตลาด ฝ่ายผลิตอาจจะเก็บสินค้าที่เหลือไว้สำหรับจำหน่ายในช่วงต่อไป (กรณีผลิตมากกว่าความต้องการสินค้า)
 • ค้างส่งสินค้า ถ้ากำลังการผลิตน้อยกว่าปริมาณความต้องการสินค้าของตลาด ผู้บริหารการผลิต อาจจะใช้กลยุทธ์ส่งสินค้าล่าช้า โดยค้างส่งปริมาณสินค้าที่ผลิตไม่ทันไว้ก่อน เมื่อปริมาณความตองการสินค้าในช่วงต่อไปลดลงใกล้เคียง หรือน้อยกว่ากำลังการผลิต จึงจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือ
 • ปรับระดับพนักงาน ผู้บริหาอาจจะจ้างเพิ่ม หรือลดจำนวนพนักงานลงให้สอดคล้องกับการผลิต ที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดพอดี
 • ปรับระดับการใช้แรงงาน ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในช่วงที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิต หรือยอมปล่อยให้พนักงานมีเวลาว่างในช่วงที่มีความต้องการสินค้าลดลง
 • การอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถหลาย ๆ อย่าง ให้เหมาะสมที่จะช่วยจัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิตในลักษณะหมุนเวียนงาน (JOB ROTATION)
 • การออกแบบใหม่ การปรับปรุงสายการผลิตหรือกระบวนการ อาจจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ โดยไม่จำเป้นต้องเพิ่มแรงงาน หรือเครื่องจักร
 • การจ้างเหมาช่วง กรณีที่มีความต้องการสินค้าสูงกว่ากำลังการผลิต อาจจะใช้วิธีการเหมาช่วงให้โรงงานอื่นรับงานไปทำชั่วคราว
 • การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในช่วงที่มีความต้องการสินค้าน้อย อาจจะหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุง

กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจจะเหมาะสมกับบางสถาณการณ์เท่านั้น ผู้บริหารการผลิตต้องตัดสินใจประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถารการณืของตนเอง

การตอบสนองความต้องการสินค้าในระยะยาว ในระยะยาวความต้องการสินค้าอาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากปัจจุบัน กลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการสินค้า อาจจะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

 • การขยายกำลังการผลิต
 • การคงกำลังการผลิตไว้ เมื่อความต้องการสินค้าลดลง

เมื่อความต้องการสินค้าในระยะยาวเพิ่มขึ้น การตัดสินใจว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องจักร หรือการขยายโรงงาน จะขึ้นอยู่กับต้นทุน หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ โดยทั่วไปต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้า จะสัมพันธ์กับกำลังการผลิต ต้นทุนต่อหน่วยจะมีค่าต่ำสุด เมื่อทำการผลิตที่กำลังการผลิตพอดี

ระยะเวลาสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต

 • การวางแผนระยะสั้น (Short Run ) จะพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถการได้ถูกต้องแม่นยำ
 • การวางแผนระยะยาว (Long Run Planning) ได้จากประมาณการที่ต้องวางแผนกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี อาจจะเป็น 3 หรือ 5 ปี เป็นอย่างน้อย เช่นการพิจารณามูลค่าเงินปัจจุบันที่จะได้ในอนาคต Present การวางแผนกำลังการผลิตรวมAggregate Planning การพิจารณามูลค่าการลงทุนในระยะยาว เป็นต้น โดยนำมากับกำลังการผลิตในปัจจุบัน

รูปแบบของการวางแผนกำลังการผลิต (CAPACITY PLANNING MODELS) ทางเลือกในการเลือกรูปแบบ (Modeling Alternatives) จะเลือกรูปแบบใดเพื่อช่วยในการวางแผน

 • Present Value : PV จะเป็นเครื่องมือ/รูปแบบที่ช่วยตัดสินใจ เมื่อนำมาพิจารณาระยะเวลาในการลงทุนและงบกระแสเงินสด
 • Aggregate Planning Models: เหมาะสมที่จะว่าการผลิตภายใต้กำลังการผลิตปัจจุบันในระยะสั้น
 • Breakeven Analysis: สามารถแสดงในปริมาณการผลิตที่น้อยที่สุด เมื่อทางเลือกในการขยายกำลังการผลิตจะประมาณการได้จากรายได้จากการขาย
 • Linear Programming: ประเมินกำลังการผลิตระยะสั้น (Short Run)
 • การนำ Linear Programming มาประยุกต์ใช้กับกำลังการผลิตสินค้าที่มีหลายชนิด (Product Mixed) การวางแผนกำลังการผลิตระยะสั้น