ประเภทของระบบคงคลัง (Types of ) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้

  • 1) ระบบ ประเภท (Single-item , Single-source, SISS) ระบบสินค้าคงคลังที่มีสินค้ารายการเดียว และสั่งซื้อจากแหล่งเดียว
  • 2) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทหลายรายการจากคลังเดียว (Multi-item, Single-source, MISS)
  • 3) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภท (Multi-item, Multi-source, )
  • 4) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทรายการเดียวแต่หลายคลัง (Single-item, Multi-source, SIMS)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับสินค้าคงคลัง

  • อุปสงค์ การเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับหนึ่ง ๆ เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้า
  • ความไม่แน่นนอน เช่น อุปสงค์ไม่แน่นอน และเวลาส่งสินค้าไม่แน่นอน ทำให้เกิดการเก็บสินค้าคงคลัง
  • การเก็งกำไร เกิดจากการคาดว่าในอนาคตจะปรับราคาสินค้าสูงขึ้น จะทำให้มีการซื้อสินค้าเก็บมากขึ้น

Related Posts