ประเภทของระบบคงคลัง () แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้

ปัจจัยที่มีต่อระดับสินค้าคงคลัง

  • อุปสงค์ การเก็บสินค้าคงคลังอยู่ในระดับหนึ่ง ๆ เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้า
  • ความไม่แน่นนอน เช่น อุปสงค์ไม่แน่นอน และเวลาส่งสินค้าไม่แน่นอน ทำให้เกิดการเก็บสินค้าคงคลัง
  • การเก็งกำไร เกิดจากการคาดว่าในอนาคตจะปรับราคาสินค้าสูงขึ้น จะทำให้มีการซื้อสินค้าเก็บมากขึ้น