fbpx

โลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Manufacturing Logistics) คืออะไร ?


หรือ หมายถึง โลจิสติกส์ทีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน

1. () เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเข้าโรงงาน () เช่น การจัดเก็บ การขนย้ายวัสดุดิบ จำแนกเป็น

  • การไหลของงาน ประกอบด้วย การไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow) และการไหลแบบทีละชิ้น (Discrete Product) รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการผลิต
  • การวางแผนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

2. () เกี่ยวข้องกับสินค้าระหว่างผลิต (Semi-Products) หรือกิจกรรมที่ต้องประสานกับองค์กรภายนอก และให้ความสำคัญกับการบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management) และส่งมอบสินค้าให้กับลูค้าหรือเรียกว่าการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management หรือ SCM) ประกอบด้วย ปัจจัยและกิจกรรมหลัก รวมถึงการใช้สารสนเทศ รวมถึงกระบวนการต่าง ได้แก่

  • วางแผน (Plan) จัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า และการวางแผนติดตามประเมินผล
  • การจัดหา (Source) คัดเลือกผู้ส่งมอบ ที่สามารถส่งมอบได้ทันเวลา มีคุณภาพในงานสอดคล้องตามข้อกำหนด
  • การจัดทำ (Make) เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นกิจกรรมภายในโรงงาน เช่น กำหนดการผลิต (Production Schedule) และกิจกรรมสนับสนุน เช่น การทดสอบ (Testing) , Packaging , Preparation for Delivery โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ผลิตผลจากกระบวนการคุณภาพ
  • การส่งมอบ (Delivery) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า การพัฒนาเครือข่ายคลังสินค้า การส่งมอบ การเก็บเงินลูกค้า
  • การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ () ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังการขาย อาจเป็นการเปลี่ยน ทดแทนสินค้าที่มีปัญหา หรือชำรุดหลังการขาย ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการกำจัดหลังจากหมดสภาพการทำงาน

3. () เป็นการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าสู่ผู้ซื้อ สำหรับตัวอย่างนี้ก็คือการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ประกอบและผลิตแล้วในคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้กับผู้แทนจำหน่าย จะเกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูป เช่น การเคลื่อนย้าย การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ที่มา – http://.dpim.go.th/exchange/faq.php , http://www.learners.in.th/blogs/posts/311893  และ http://www.greenlogisticsthai.org/index.php/whats-green-/definition/50-2010-04-26-04-25-55

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...