fbpx

Logistics Alliance (โลจิสติกพันธมิตร) คืออะไร ?


() หมายถึง การสร้างพันธมิตรโดยการจ้างเอกชนมาเป็นผู้ขนถ่ายสินค้า ซึ่งเอกชนจะได้รับค่าจ้าง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะสามารประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานประจำ เพื่อเป็นผู้ขับรถขนถ่ายสินค้า อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ให้ความสำาคัญกับพันธมิตรเหล่านี้และพนักงานด้วย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท

นอกจากนี้ อาจใช้วิธีการ โดยการจ้างหน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้จัดหารถ พร้อมคนขับรถที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติ หรือมาตรฐานของคุณภาพดังกล่าวให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ

รวมทั้งมีการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินคุณภาพการให้บริการด้วย หรือการร่วมมือกันกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ และส่วนประกอบ ผู้กระจายสินค้า หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ () ด้านต่างๆ

ที่มา : www.docstoc.com/docs/9677741/Logistic-SCG

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...