fbpx

Letter of Credit (L/C) กับ การอาวัล / รับรองตั๋วเงิน (Aval / Acceptance) คืออะไร ?


การอาวัล / รับรองตั๋วเงิน ( / หมายถึง การบริการในการเข้าผูกพันตนเป็นเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามตั๋วเงินนั้นเองโดยเป็นผู้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือผู้รับรองตั๋วแลกเงินของลูกค้า

ในตั๋วแลกเงินนั้น ผู้สั่งจ่ายจะลงข้อกำหนดไว้ว่าให้นำยื่นเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลาจำกัดไว้ให้ยื่น หรือไม่กำหนดเวลาก็ได้ ผู้สั่งจ่ายจะห้ามการนำตั๋วแลกเงินยื่นเพื่อรับรองก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นตั๋วเงินอันได้ออกสั่งให้ใช้เงินเฉพาะ ณ สถานที่อื่นใดอันมิใช่ภูมิลำเนาของผู้จ่าย หรือได้ออกสั่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่ง นับแต่ได้เห็น

อนึ่ง ผู้สั่งจ่ายจะลงข้อกำหนดไว้ว่ายังมิให้นำตั๋วยื่นเพื่อให้รับรองก่อนถึงกำหนดวันใดวันหนึ่งก็ได้ ผู้สลักหลังทุกคนจะลงข้อกำหนดไว้ว่า ให้นำตั๋วเงินยื่นเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลาจำกัดไว้ให้ยื่น หรือไม่กำหนดเวลาก็ได้ เว้นแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ห้ามการรับรอง

หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า  หมายถึง การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่ง เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะ เป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

หรือผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C

ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=40093c59ffb55f36 , http://www.thelandandhouse.com/smeloan/LG.php , http://natjar2001law.blogspot.com/2011/08/blog-post_22.html

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...