(เขตปลอดอากร) หรือเขต หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น

เพื่อเป็นที่รวมของทัณฑ์บน 2 ประเภท คือ คลังทัณฑ์บนตามมาตรา 8 เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเพื่อจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) และ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

เขตปลอดอากรนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีภาษีสูง หรือผู้ผลิตสินค้าเพื่อไปต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทที่มีปริมาณสินค้าจำนวนมากและต้องการพื้นที่คลังสินค้า

รวมไปถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาประกอบในเขตปลอดอากรไม่ต้องเสียภาษี