ระบบสารสนเทศทาง ( ) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

รูปแบบการผลิต จากการนําระบบสารสนเทศมาใช้กับการผลิต ซึ่งวิธีการผลิตหลักๆ มีดังนี้

  • production วิธีการผลิตจะผลิตครั้งละน้อยๆตามใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือบางครั้งเรียกว่า
  • วิธีการผลิตจะเป็นการผลิตที่มีรูปแบบไม่มาก หรือไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการผลิตครั้งละมากๆและมีการ หรือบางครั้ง เรียกว่า Product-focused system
  • วิธีนี้จะมีรูปแบบการผลิตที่แน่นอน มีการกําหนดว่าการผลิต แต่ละครั้งได้กี่ชิ้น