ค่าระวางพิเศษ (Surcharges) ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือในช่วงที่มีการ Peak Season
 • Terminal Handling Charge : THC เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ ขนถ่ายสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง ได้แก่ การใช้เครนที่เรียกว่า Top คือ ค่าภาระ , ค่าลากตู้สินค้า
 • Bunker Adjustment Factor : BAF เป็นค่าระวางพิเศษ ชดเชยภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเกิดวิกฤติการณ์ด้านน้ำมัน ซึ่งทำให้บริษัทเรือมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าต้นทุนปกติ ก็จะมีการเรียกเก็บค่า BAF หรือที่เรียกง่ายๆว่า Bunker Charge
 • Currency Adjustment Factor : CAF เป็นค่าปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยค่าระวางเรือส่วนมากจะเรียกเก็บเป็นเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐฯ
 • Congestion Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเนื่องจากความแออัดในท่าเรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเนื่องจากบางท่าเรืออาจมีการบริหารจัดการไม่ดี หรือเกิดจากเหตุอื่น เช่น การจราจรที่ติดขัด การนัดหยุดงานของคนงาน ซึ่งมีผลทำให้งานล่าช้า
 • of Lading Charge : B/L Charge ค่าออกใบตราส่ง เป็นค่าธรรมเนียม ในการที่บริษัทเรือต้องจัดพิมพ์ใบ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแสดงสถานะภาพ (Status) ว่าสินค้าได้มีไปกับบริษัทเรือ
 • AMSC : Advance Manifest Security Charge เป็นค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือ ต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า การส่งมอบที่มากับเรือของตัวแทนสายเดินเรือ

และรายละเอียดเพิ่มเติมของ ค่าระวางพิเศษ (SURCHARGES) ที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ ได้แก่

 • O/F = Ocean Freight = ค่าระวางเรือ
 • DDC = Destination Delivery Charge = ค่าปลายทาง
 • BAF/FAF = Bunker/ Fuel Adjustment Factor = ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • EBS = Emergency Bunker Surcharge = ค่าความผันผวนของราคาน้ำมัน
 • CAF = Currency Adjustment Factor = ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของเงิน
 • CSS = Carrier Security Surcharge = ค่ารักษาความปลอดภัยของตู้สินค้า
 • TSSD = Terminal Security Surcharge at Destination = ค่ารักษาความปลอดภัยที่ท่าเรือ
 • CIC = Container Imbalance Surcharge = ค่าความไม่สมดุลในการ ส่งออก ของจำนวนตู้คอนเทนเนอร์
 • SUZ = Suez Canal Fee = ค่าผ่านทางคลอง Suez
 • ALMD = Alameda Corridor Fee = ค่าผ่านทางพิเศษ เก็บเฉพาะเมื่อมีการขนส่งใน USA จาก LA ไปใน Zone IPI
 • IFD = Inland Fuel at Destination = ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศในการขนส่งปลายทาง
 • AGS = Aden Gulf Surcharge = ค่าความปลอดภัยในการผ่านน่านน้ำแถบแคริบเบียน
 • FCS = Cargo Facilities Surcharge = ค่าเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • PAN = Panama Canal Fee = ค่าผ่านทางคลอง Panama
 • PSS = Peak Season Surcharge = ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีฤดูการนำเข้าส่งออกสูง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น Demand > Supply
 • GRI = General Rate Increase = การปรับราคาค่าระวางเรือตามตลาด
 • AMS = Automatic Manifest = ค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความร่วมมือการป้องกันผู้ก่อการร้าย
 • THC = Terminal Handling Charge at Origin = ค่ายก/วาง/เคลี่ยนย้าย ตู้ภายในท่า
 • CFS = Container Freight Station = ค่าเข้าตู้ บรรจุตู้สินค้า (ผู้ส่งออก บรรทุกสินค้าจากโรงงาน เพื่อมาทำการบรรจุสินค้าที่ลานโหลดตู้คอนเทนเนอร์)
 • Doc Fee B/L = Bill of lading = ค่าเอกสารใบตราส่งสินค้า