ทางอากาศ กับการ

การทางอากาศ ()
ได้เปรียบ

 • – ในด้านความเร็ว
 • – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน
 • – ความสามารถในการเข้าท้องที่อยู่ไกล

เสียเปรียบ

 • – ต้นทุนและอัตราสูง
 • – การเสี่ยงอันตราย
 • – เกิดอุบัติเหตุง่ายในเฉพาะอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศ

การขนส่งทางเรือ (Transport)
ได้เปรียบ

เสียเปรียบ

 • – ต้องมีการขนถ่ายสินค้าเนื่องจากการขนส่งทางเรือไม่สามารถส่งสินค้าไปจนถึงปลายทาง ของผู้ซื้อได้
 • – ต้องมีสินค้าในปริมาณมากพอที่จะใส่ได้ ถ้าขนส่งน้อยไม่เต็มตู้จะมีต้นทุน ที่สูง
 • – การมีความเชื่องช้ามาก
 • – สามารถขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารเฉพาะที่ท่าเรือเท่านั้นถ้าจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ต้องพึ่งการขนส่งประเภทอื่น อาจจะต้องเสียเวลาในการจอดที่ท่าเรือ
 • – ระยะเวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่กับธรรมชาติ เช่น น้ำแล้ง น้ำน้อยเรือจะออกต้องคอยจนกว่าน้ำ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม