ความหมายระหว่าง Supply Chain , และ Supply Chain Management คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดจำหน่าย (Distribution) การขนส่ง (Transportation) และ () ที่เชื่อมโยงกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโซ่อุปทานหรือเครือข่าย


การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์) เพื่อช่วยลดในการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการได้ในที่สุด โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหน่าย (Distribution) ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


โซ่คุณค่า (Value Chain) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของกิจกรรมต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน ที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า (Products) และการบริการ (Service) แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางโซ่อุปทาน คือ

กิจกรรมหลัก (Primary Activities)

  • Inbound การรับวัตถุดิบ การจัดเก็บเข้าคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง
  • Operations การเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมา เป็นสินค้า เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ
  • Outbound logistics การจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้า และบริการไปยังลูกค้า
  • Marketing and Sales ผู้ซื้อสินค้า และรวมถึง การโฆษณา การตั้งราคา การเลือกช่องทางกระจายสินค้า
  • Services การดูแลรักษาและการปรับปรุงคุณค่าของสินค้าให้ดีขึ้น รวมถึง การให้การสนับสนุนลูกค้า การซ่อมแซมแก้ไข การรับประกัน

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)

  • Procurement การจัดซื้อ-จัดหา เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก การเจรจาต่อรองกับ
  • Technology Development การวิจัยและพัฒนาสินค้า การทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นไปเพื่อสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมหลัก
  • Human Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์
  • Firm Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบ การบริหารจัดการขององค์กร กฏหมาย การควบคุมคุณภาพ

Related Posts