รูปแบบ () แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

แบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย

ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย
  • เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบ lean ซึ่งแต่ละเที่ยวมีปริมาณน้อย ทำให้ต้นทุนสูง จึงใช้ระบบ milk run ในการรวบรวมวัสดุจากผู้ผลิตหลายรายส่งตรงไปยังโรงงานประกอบการขนส่งแบบนี้ทำให้สามารถใช้ระบบ  () ได้และประหยัดค่าขนส่งด้วย

– ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตแต่ละราย ส่งไปยังลูกค้าหลายราย

ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตแต่ละราย ส่งไปยังลูกค้าหลายราย
  • เป็นการขนส่งในปริมาณมากไปยังลูกค้าที่สั่งสินค้าปริมาณน้อยหลายราย การส่งแบบนี้ช่วยการขนส่งและเพิ่มระดับการให้ ซึ่งยังสนับสนุนระบบ just-in-time (jit) ด้วย

– ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าหลายราย

ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าหลายราย
  • ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมคือรวบรวมวัสดุจากผู้ลิตในแต่ ละชิ้นส่วนจนเต็มคันรถ และนำไปส่งในแต่ละโรงงานที่ผลิต วิธีนี้ต้องมีการจัดลำดับในการไปรับไปส่งถึงจะมีประสิทธิ ภาพสูงสุด