คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และ (supply) มีอะไรบ้าง ?

 •  คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่ตนเองมีความสนใจ แล้วขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาและเงื่อนไขของสินค้าตามที่ระบุนั้นมาให้พิจารณาก่อนจะตัดสินใจ
 •  คือ Request for Proposal เป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลและความต้องการของผู้ผลิต ซึ่งแจกจ่ายออกไปยังผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่สนใจจะเสนอตัวเข้ามาค้าขายด้วย เป็นต้นว่า โรงงานผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทำ RFP เพื่อให้ 3PL หรือ 4PL เสนอเงื่อนไขของบริการมาให้ดู
 • RFI คือ Request for Information หรือการที่ผู้ซื้อขอให้ซัพพลายเออร์แจ้งข้อมูลที่ต้องการมาให้ทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ หรือสถานะทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะถึงขั้นตอน RFQ/RFP
 • C2C Cycle Time คือ Cash-to-Cash Cycle Time หมายถึง เวลาทั้งหมดนับตั้งแต่ได้จ่ายเงินค่าซื้อวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิตในการขาย และจนกว่าจะเก็บเงินจากลูกค้าได้ บางทีก็เรียกกันว่า CCC หรือ Cash Conversion Cycle
 • AVL คือ Approved Vendor List หรือ บัญชีรายชื่อของซัพพลายเออร์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่าเหมาะสมที่จะทำธุรกิจด้วยประเด็นในการตรวจสอบจะกำหนดโดยฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของสินค้าที่สามารถผลิตได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตความมั่นคงของสถานะการเงิน ความน่าเชื่อถือของผลงานในอดีตที่ผ่านมา
 •  คือ Point Of Sale หมายถึง สถานที่และเวลาที่การขายเกิดขึ้นจริง ถ้าเป็นร้านค้าปลีก POS ก็จะอยู่ที่จุดชำระเงินก่อนจะนำสินค้าออกจากห้างไป คู่ค้าในปรารถนาจะได้ข้อมูลจาก POS เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นยอดขายที่เกิดขึ้นจริง มิใช่ตัวเลขที่ได้มาจากการเบิกของออกจากสต็อกหรือจากการพยากรณ์ตัวเลข
 • VOI คือ Vendor Owned หรือ Consignment Inventory ได้แก่สินค้าที่ซัพพลายเออร์เอามาวางไว้ในสถานที่ของผู้ขายโดยมิได้โอนกรรมสิทธิ์และมิได้มีการชำระเงินกันจนกว่าสินค้านั้นจะถูกนำไปใช้หรือไปขาย
 • VMI คือ Vendor Managed Inventory คือ ระบบที่ให้ผู้ขายเป็นผู้ดูแลสต็อกสินค้าให้ผู้ซื้อ เป็นวิธีปฏิบัติในวงการค้าปลีกยุคใหม่โดยมอบหมายให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้กำหนดจำนวนและระยะเวลาการส่งมอบสินค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก POS และระดับสินค้าคงคลังมาประกอบการพิจารณาการทำ VMI มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรอบหมุนเวียนของสต็อกให้สูงขึ้นและลดอัตราของขาดสต็อก การทำ VMI อาจจะเกี่ยวข้องกับ Consignment (VOI) ด้วยหรือไม่ก็ได้
 • ASN คือ Advanced Shipping Notice หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ขายส่งมาให้ผู้ซื้อรับรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ของจริงจะส่งมาถึงมือ ข้อมูลอาจประกอบด้วยชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ส่งมาให้ ชื่อยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า วันเวลาที่ยานพาหนะออกจากต้นทางและกำหนดวันเวลาที่ยานพาหนะนั้นจะเดินทางมาถึง
 • BPO คือ Business Process Outsourcing ได้แก่การเอางานที่มิใช่เป็นแกนหลักของธุรกิจออกไปว่าจ้างให้มือที่สามรับจ้างทำให้ เป็นต้นว่างานทางด้านโลจิสติกส์ งานของแคชเชียร์ งานทวงหนี้ กระบวนการจ่ายเงินเดือน งานทางด้าน เป็นต้น
 • BPR คือ Business Process Reengineering ได้แก่การปรับรื้อระบบอย่างถอนรากถอนโคน เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร
 • FCL คือ Full Container load ใช้คำนี้เพื่อแสดงว่าสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์
 • LCL คือ Less-Than-Container Load หมายถึงสินค้าไม่เต็มตู้
 • FTL คือ Full Truckload ใช้คำนี้เพื่อแสดงว่ามีสินค้าเต็มคันรถไม่อนุญาตให้มีสินค้าของรายอื่นมาร่วมอยู่ในรถคันเดียวกัน
 • LTL Carrier คือ Less-Than-Truckload Carrier หมายถึง ผู้ประกอบการที่รับจ้างขนสินค้าจากหลายๆ เจ้ารวมกันไปในรถคันเดียวกัน
 • 24/7/365 หมายถึง การฏิบัติงานแบบไม่มีวันหยุด ทำงานวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ปีละ 365 วัน
 • 80-20 Rule เป็นคำที่ใช้แทนหลักทฤษฎีของ Pareto ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผลส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุเพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งสรุปได้ว่า 80% ของผล (เช่นยอดขาย หรือต้นทุนค่าใช้จ่าย) เกิดจากต้นเหตุเพียง 20% เท่านั้น