ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า () และการ (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • BAF (Bunker Adjuster Factor) – ตัวปรับค่าน้ำมัน
 • B/L ( of lading) – ใบตราส่งทางเรือ
 • Surender B/L – ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้ โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
 • Shipped on Board – เป็นคำที่ระบุใน B/L มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
 • AWB(Air Waybill) – ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
 • HAWB(House Air Waybill) – ใบตราทางอากาศที่ออกโดย Forwarder
 • CAF (Currency Adjustment Factor) – ตัวปรับเงินสกุลค่าระวางเรือ
 • CFS ( Freight Station) – สถานีตู้สินค้า
 • CY (Container Yard) – ลานตู้สินค้า
 • FCL (Full Container Load) – สินค้าเต็มตู้
 • (Less Than Container Load) – สินค้าไม่เต็มตู้
 • Consolidation – การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
 • TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit ) – ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
 • FEU (Forty-Foot Equivalent Unit) – ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
 • THC (Terminal Handing Charge) – ที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
 • Freight Collect – ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง
 • Freight Prepaid – ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
 •  – ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด
 • E.T.A (Estimate time of Arrival) – วันที่ที่เรืองจะเข้าถึงท่าปลายทาง
 • E.T.D (Estimate time of Departure) – วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง