3MU สิ่งนี้ในการกำจัดสิ่งไม่จำเป็นโดยใช้ Muda – Mura – Muri

Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

  • ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป ()
  • ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย ()
  • ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay Waiting)
  • ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีที่ไม่จำเป็น (Inventory / )
  • ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย ()
  • ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)
  • ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
    ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
  • ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

Mura หรือความไม่สม่ำเสมอ งานที่มีความไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลงานตามไปด้วย และความไม่มีมาตรฐานของการทำงาน

Muri หรือการฝืนทำ การฝืนทำสิ่งใดๆ ก็ตามมักทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในระยะยาว

สรุปลดต้นทุนการทำงาน 3MU Muda ขจัดความสูญเปล่า , Mura ขจัดความไม่สม่ำเสมอ และ Muri ขจัดการฝืนทำให้หมดไปได้ 


Related Posts