3MU สิ่งนี้ในการกำจัดสิ่งไม่จำเป็นโดยใช้ – Mura – Muri

Muda หรือ อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ การถกเถียง ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

  • ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป ()
  • ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย ()
  • ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay Waiting)
  • ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / workin-)
  • ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)
  • ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการ (Process)
  • ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ()
    ตามทฤษฎีเดิม ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)
  • ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

Mura หรือความไม่สม่ำเสมอ งานที่มีความไม่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลงานตามไปด้วย และความไม่มีมาตรฐานของการทำงาน

Muri หรือการฝืนทำ การฝืนทำสิ่งใดๆ ก็ตามมักทำให้เกิดบางอย่างในระยะยาว

สรุปลดต้นทุนการทำงาน 3MU Muda ขจัดความสูญเปล่า , Mura ขจัดความไม่สม่ำเสมอ และ Muri ขจัดการฝืนทำให้หมดไปได้