Forwarder คือ จะนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางในฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง

หน้าที่ของ อาจทำหน้าที่หลายอย่าง

 • เป็นตัวแทนในหารและจัดสินค้าของไปยังเมืองท่าปลายทาง
 • เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า
 • เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ
  • ( Operator) หรือ เป็นผู้ส่งขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ
  • (Non-Vessel Operating Common Carrier ( NVOCC )

ขอบเขตการให้บริการของ Freight Forwarder

 • จัดหาระวางบรรทุกให้ลูกค้า
 • บริการทางด้านพิธีการให้แก่ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารนำเข้าและต่างให้แก่ลูกค้า
 • บริการรับ-ส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
 • บริการเก็บรักษาสินค้า
 • รับจ้างบรรจุหีบห่อ
 • บริการรวบรวมสินค้า
 • บริ