ปัญหา () ผลของคลัง () ไม่แม่นยำ

  • หาสินค้าไม่เจอ
  • เสียเวลาค้นหานาน
  • สินค้าสูญหาย
  • ขาดความน่าเชื่อถือ
  • สินค้าล้นคลัง
  • สินค้าขาดสต็อก

ทำอย่างไรให้แม่นยำ ()

  • หาสาเหตุของปัญหาให้เจอว่าเกิดจากอะไร คน หรือ กระบวนการทำงาน
  • หากเป็นที่กระบวนการ ก็จัดกระบวนการทำงานให้ชัดเจน ผู้ปฎิบัติงานมีความเข้าใจในหน้าที่อย่างดี
  • หากเป็นที่คนก็อาจจะต้องปรับทัศนคติ ฝึกอบรมให้มีความใส่ใจ มีระเบียบวินัยมากขึ้น
  • นับสินค้าบ่อยๆ หากพบว่าข้อมูลจริงกับที่บันทึกไม่ตรงกัน รีบหาสาเหตุและแก้ไข