ซ้ำ หรือจุดสั่งซื้อใหม่ (หมายถึง การกำหนดปริมาณส่วนหนึ่งไว้เป็น “สินค้าปลอดภัย ()” เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน การกำหนดปริมาณสินค้าปลอดภัย จะกำหนดเป็น ระดับการให้บริการ ( level) หรือระดับสินค้าปลอดภัย (Safety ) เช่น เป็น 90%, 95%, 99% เป็นต้น

โดยพิจารณาจาก “ปริมาณสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานำ ()” ความต้องการ ดังนั้น ข้อมูลที่ควรทราบ คือ เวลานำ และอัตราการใช้สินค้า ( Rate) เพื่อ ให้สามารถคำนวณได้ว่าในช่วงเวลาที่รอสินค้าที่สั่งซื้อใหม่นั้นมีความต้องการใช้สินค้าเป็นจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างจุดสั่งซื้อซ้ำ หรือ (Reorder point)

ถ้าบริษัทหนึ่ง จำกัด ใช้ส่วนประกอบโดยเฉลี่ยวันละ 2 หน่วย และในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะใช้เวลารอ 5 วัน จึงจะได้รับสินค้า ดังนั้น บริษัทควรสั่งซื้อเมื่อมีส่วนประกอบนี้เหลือในสต็อก 10 หน่วย คือจำนวนส่วนประกอบที่จะต้องใช้ระหว่าง 5 วันที่รอส่วนประกอบที่สั่งใหม่นั่นเอง ดังแสดงเป็นสูตรการคำนวณจุดสั่งซื้อซ้ำ ได้ดังนี้

จุดสั่งซื้อซ้ำ

  • = ความต้องการใช้ในช่วงรอสินค้า
  • = เวลานำ x อัตราการใช้สินค้า
  • = 5×2 = 10 หน่วย

นั่นคือจะสั่งซื้อส่วนประกอบใหม่ เมื่อมี ส่วนประกอบเหลืออยู่ 10 หน่วย