การคำนวณ () ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ

  • คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ ()
  • คิดจากน้ำหนักปริมาตร ()

สูตรการคิดค่าระวาง
อัตราค่าระวาง X น้ำหนัก (ที่ได้จากการ) การคิดค่าระวางต้องนำผลการคำนวณน้ำหนักทั้งสองมากเปรียบเทียบกันแล้วนำน้ำหนักที่ได้จากการเปรียบเทียบสูงสุดมาคูณกับอัตราค่าระวาง

ตัวอย่าง การคิดค่าระวาง

  • 1. มีสินค้าอยู่ 6 กล่อง ขนาด 100x 80 x 90 ซม. น้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (GROSS WEIGHT) 550 กก. น้ำหนักที่จะใช้คิดค่าระวางเป็นเท่าใด
  • 2. ถ้าต้องการส่งสินค้าทั้งหมดนี้จากกรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่นอัตราค่าระวาง กก.ละ 40 บาท จะต้องชำระค่าระวางเท่าใด

วิธีการคำนวณ
– น้ำหนักปริมาตร

  • = จำนวนสินค้า x ขนาดของสินค้า / 6000 ลูกบาศก์ ซม.
  • = 6 x (100x80x90 ) / 6000

– น้ำหนักปริมาตรที่ได้ = 600 กก.

เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (550 กก.) ซึ่งต่ำกว่าดังนั้นให้นำน้ำหนักปริมาตร มาคูณกับอัตราค่าระวาง

***ฉะนั้นจะต้องชำระค่าระวาง = 24,000 บาท (600 X 40)