Inbound

ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound

แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ หมายถึง การบริหารสินค้าขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ () , บรรจุภัณฑ์ (Packing Material), สินค้าสำเร็จรูป () หรือแม้กระทั้งการให้บริการ ()


Outbound Logistics

ส่วน Outbound Logistics ก็จะเป็นการบริหารงานในทางตรงกันข้ามกับ Inbound เนื่องจาก Outbound Logistics เป็นการจัดการฝั่งขาออก ซึ่งได้แก่ การบริหารสินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) และการบริการ

“ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คือจะมี  ( ) เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทั้งด้านขาเข้าและขาออก”