fbpx

กฏการการใช้คัมบัง (KANBAN) มีอะไรบ้าง ?


กฏการใช้  () มีอยู่ 8 ข้อดังนี้

  • 1. ห้ามส่งของเสียให้กระบวนงานถัดไป หน่วยงานที่ผลิตของเสียต้องรับผิดชอบในการแก้ไข เมื่อมีของเสียเกิดขึ้น เครื่องจักรจะต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หรือ ต้องหยุดการผลิตทันที
  • 2. กระบวนการถัดไปเป็นผู้เดินไปหยิบของ () ห้ามหยิบเกินกว่าจำนวนที่ระบุในคัมบัง
  • 3. กระบวนการก่อนหน้าผลิตเท่าจำนวนที่ถูกดึงออกไปตามคัมบังเท่านั้น ห้ามผลิตเกินกว่าจำนวนที่ระบุในคัมบัง และ ต้องผลิตตามลำดับใบคัมบังที่ถูกดึงออก
  • 4. ถ้าไม่มีคัมบัง ห้ามผลิต ห้ามขนย้าย เพื่อป้องกันการผลิตมากเกินจำเป็น การขนย้ายมากเกินจำเป็น
  • 5. ต้องให้แน่ใจว่า คัมบังติดอยู่กับสิ่งของตลอดเวลา คัมบังเป็นเอกสารแสดงแทนของจริง เท่าจำนวนที่จำเป็นเท่านั้น
  • 6. ปรับเรียบปริมาณการผลิต จะอธิบายในตอนที่ว่าด้วย
  • 7. ค่อยๆลดจำนวนใบคัมบังลงไปเรื่อยๆ คัมบังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปริมาณคงคลังลงทีละน้อย
  • 8. ทำให้กระบวนการผลิตคงเส้นคงวาและสมเหตุสมผล ให้ทบทวนอยู่เสมอว่าปริมาณที่ผลิต และ ปริมาณคงคลังมากเกินจำเป็นหรือไม่


ที่มา : http://productionmanagement1.blogspot.com/2011/03/toyota.html


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...