VMI ( Managed Invetory) หมายถึง การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกใน Supply เพื่อลด โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้บริหารคงคลังโดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเติมสินค้าได้รวดเร็ว ไม่เกิดภาวะสินค้าขาด และร้านค้าปลีกจะให้ข้อมูลการขายแก่ผู้ผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ Vendor Managed Invetory

สำหรับผู้ขายสินค้า

  • เพิ่มยอดขาย เนื่องจากบริหารจัดการปริมาณสินค้าได้ดีขึ้น
  • การขายและการได้แม่นยำขึ้น เนื่องจากมองเห็นระดับสินค้าคงคลังของตน
  • ลดความผิดพลาดจากใบสั่งซื้อสินค้า ที่อาจเป็นสาเหตุของการคืนสินค้าได้
  • พัฒนาระบบการจัดเตรียมและส่งสินค้าให้เพียงพอ
  • ทราบข้อมูลความต้องการสินค้า (Demand) ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ค้าปลีก/ผู้กระจายสินค้า

  • สินค้าคงคลัง เนื่องจากไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินความต้องการ
  • ลดภาระหน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้าและกระบวนการสั่งซื้อสินค้า
  • เพิ่มยอดการขายสินค้า
  • ลด เช่น ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างคนงาน ต้นทุนจากสินค้าเสียหายและการคืนสินค้า