ย่อมาจากคำเต็ม หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ () หรือเพื่อใช้ซ่อมบำรุงเฉพาะหน้า () เป็นกลุ่มอะไหล่ที่ใช้ประจำ

  • ในการค้นหา (Search ) บ่อยครั้งที่ต้นทุนในการหาน๊อตหนึ่งตัวแพงกว่าค่าน๊อตเสียอีก
  • ต้นทุนในการ (Contracting Cost) เนื่องจากไม่ใช่การจัดซื้อประจำ ดังนั้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การหาแหล่ง แต่เมื่อได้แหล่งแล้ว ยังมีต้นทุนความเสี่ยงในการจัดซื้อ อาจเป็นเพราะความเข้าใจไม่ตรงกัน ต้องเสี่ยงชำระเงินก่อนแล้วค่อยได้ ฯ ล ฯ เนื่องจากเออร์แต่ละรายไม่ได้ติดต่อกันประจำจนรู้ขา
  • ต้นทุนในการประสานงาน (Coordinating Cost) ถึงแม้ว่าต้นทุนในการประสานงานอาจไม่ได้เป็นในรูปของตัวเงิน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเวลาในการประสานงาน
  • ต้นทุนในด้านบริการ ( & Transaction Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังการขาย ในเรื่องของการรับประกัน การขอคำปรึกษาในกรณีที่ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ทันที