ระบบติดตามการ ( System) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและ

  • สามารถเก็บข้อมูลตามจุดที่ต้องการได้สะดวกและเพิ่มเติมได้โดยง่าย
  • สามารถประมวลผลนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้งาน
  • สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร เช่น ต้นทุนหรือแผนงาน
  • ลดงานเอกสารโดยใช้งานเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์แทน
  • ในการปฏิบัติงาน ทั้งเวลาและกำลังคนจากการบันทึกและประมวลผล
  • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากป้อนข้อมูลโดยพนักงาน
  • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่นแขนกลกั้นรถ,ไฟสัญญาณ เป็นต้น