(หมายถึง (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน) เป็นสินค้าเก่าเก็บ ที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมดอายุ สินค้าเสียหาย สินค้าตกรุ่น ประกอบด้วย

  • Reject cargoes สินค้าคืนจากลูกค้าและขายไม่ได้
  • Damage cargoes สินค้าเสียหาย
  • Out of date goods สินค้าล้าสมัยขายไม่ได้
  • Slow move cargoes สินค้าซื้อมากแต่ใช้น้อย (จนไม่ใช้)
  • Sleepy cargoes สินค้าไม่เคลื่อนไหว (ตลอดกาล)
  • เศษซาก/ของเสีย
  • Cargoes on paper สินค้ามีแต่ในบัญชีแต่สินค้าจริงไม่มี
  • สินค้าไม่มีราคา (แต่ทางบัญชียังคงมีมูลค่า)