ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time (jit) ในการขนส่ง  โดยมีเงื่อนไขในการขนส่ง 4R ประการ  คือ

  • 1. ส่งสินค้าได้ทันเวลา () คือ ไม่ไปส่งสินค้าก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนด และไม่ไปส่งหลังเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ส่งสินค้าได้ถูกต้อง (Right Goods) คือ การขนส่งสินค้าที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • 3. สินค้ามีจำนวนถูกต้อง (Right Quantity) คือ การขนส่งสินค้าได้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ไม่มีจำนวนที่เกินหรือขาด
  • 4. ส่งสินค้าได้ถูกสถานที่ () คือ การขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้าในรูปแบบของ Just-in-time (jit) ต้องมีการจัดการที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบไปจนถึงแหล่งของผู้บริโภค ดังนั้นการจัดการในส่วนของกระบวนการเคลื่อนย้ายและขนส่งสินจึงมีความสำคัญ ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้

โดยการขนส่งสินค้าควรมีการดำเนินงานแบบที่เรียกว่าการขนส่งแบบบูรณาการ (Integration Logistics) จะเป็นรูปแบบที่มีกระบวนการในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นองค์รวมในการ จัดการ วัตถุดิบ และสินค้า จากแหล่งวัตถุดิบไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในลักษณะแบบ Just-in-time (jit)

โดยแต่ละกิจกรรมจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงระบบในการสอดประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร ( Flow) การคาดคะเนความต้องการของลูกค้า ( Predictive) และการที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน () และใน Stock สินค้า โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในตัวสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้มีรวมที่ดีกว่า ก่อให้เกิดมีความได้เปรียบในการแข่งขัน