Green Contest ตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา สภาผู้ส่งทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภา (สรท.) ได้ร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบของประเทศ โดยเป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Capacity Building) ตามแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาระบบโลจิสติกส?ของประเทศไทย

ทั้งนี้ สรท. เล็งเห็นถึงกระแสทางการค้าเรื่อง Green Logistics ซึ่งส่งโดยตรงต่อผู้ส่งออกไทย จึงเริ่มกระตุ้นให้ผู้ส่งออกหันมาตระหนักเรื่องการลดการปลดปล่อยคาร์บอน ไดออกไซด์ โดย ในงาน International Thailand Logistics Fair 2008 สรท. ได้จัดให้มี Green Logistics Contest เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักเรื่อง Green Logistics ด้วย โดยให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นำเสนอโครงการ-แนวทางในการพัฒนา Green Logistics ในองค์กร เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร

น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมประกวดได้โดยการส่งชื่อในนามสถาบันการศึกษา คณะ หรือภาควิชา ทีมละ 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.tnsc.com สมัครผ่านช่องทางดังนี้

  • 1. ยื่นใบสมัครโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ “ 1168/97 ชั้น 32 โซนซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-679-7555
  • 2. ส่งใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 0-2679-7500-1
  • 3. ส่งใบสมัครทางอีเมล Panatda@tnsc.com

หลักฐานการสมัคร

  • 1. ใบสมัคร
  • 2. ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท โดยสามารถชำระเป็นเงินสด ที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาลุมพินี บัญชีเลขที่ 124-3-08874-5 ชื่อบัญชี สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมใบสมัคร
  • 3. หลักฐานยืนยันการเป็นนิสิต/ นักศึกษา
  • 4. หนังสือรับรองการส่งทีมเข้าประกวดจากหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี

กำหนดการและเกณฑ์การตัดสิน

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2554
  • รับกรณีศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.greenlogisticsthai.org/index.php/green-contest/green-contest-2011