“สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Ph D. ( and Supply Chain Management) เป็น หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ เน้นการพัฒนาดุษฏีบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฎิบัติการ ให้เป็นนักคิด นักปฎิบัติ นักแก้ปัญหา และนักนำเสนอ หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}

สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}
สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน..เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท {ปิดรับสมัครแล้ว}

โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา อาคาร 11 ชั้น 11 บางเขน เบอร์ติดต่อ อาจารย์วันวิสา 02-579-1111 ต่อ 3025