สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรสร้างที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อบรมฟรี
สมัครด่วน ! ภายใน 14 ก.พ. 54 รับจำนวน 35 คน เท่านั้น
***โดยเบื้องต้นขอให้แจ้งความประสงค์การขอสมัครมาที่ คุณมลธิรา ทางโทรศัพท์ 0-2717-3000 ต่อ 636 หรือ ทาง e-mail : montira@tpa..th***

วัตถุประสงค์

 • · สร้าง และพัฒนาที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีองค์ความรู้รอบ สำหรับเป็นเครือข่ายในการให้บริการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • · ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินจะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไว้กับศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Center: LSIC) สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • · นักวินิจฉัยสถานประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการระดับวิชาชีพ (ด้าน การบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้าน/การขาย ด้านการบัญชี/การเงิน และด้านแรงงาน) ที่ประสงค์จะต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน
 • · ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร บุคลากรด้านโลจิสติกส์ หรือที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ที่ประสงค์จะต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน

เนื้อหาหลักสูตร

1. ภาคทฤษฎี : 10 วัน

 • o อาทิ หลักการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, ความรู้เรื่อง และ , กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ Sales and Operations , การจัดวางผังคลังสินค้า ( Layout), การจัดทำ Workflow Diagram เพื่อวิเคราะห์งานโลจิสติกส์, การปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์โดยใช้ Activity Based Cost เป็นต้น

2. ภาคปฏิบัติ (On the Job Training-OJT) : 15 วัน

 • o ผู้เข้าอบรมเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำระหว่างการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง จำนวน 30 ชั่วโมง (5 วัน)
 • o ผู้เข้าอบรมประชุมกลุ่มย่อย โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 30 ชั่วโมง (5 วัน)
 • o ผู้ เข้าอบรมเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ตามคำแนะนำที่ได้รับ จำนวน 30 ชั่วโมง (5 วัน)

กำหนดการ/รายละเอียดการอบรม

· เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2554 โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาดังที่อยู่ข้างล่างนี้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษา ชั้น 6
เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

· ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ www.tpa.or.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
· วันสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
· ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ www.tpa.or.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 • · วันสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
 • · วันประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้ารับการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554
 • · ปฐมนิเทศและเริ่มเรียนภาคทฤษฎี

o เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2554 (วันเสาร์หรืออาทิตย์)

 • · ฝึกภาคปฏิบัติ OJT ณ สถานประกอบการ OJT

o เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 (วันธรรมดา)

 • · ประเมินผลและจัดสัมมนา Practice

o เดือนสิงหาคม 2554

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทรศัพท์ 02-7173000 โทรสาร 02-7199489-90
คุณมลธิรา, คุณจิตติพร ต่อ 636, 629
E-mail: montira@tpa.or.th, jittiporn@tpa.or.th หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpa.or.th หรือ www.tpif.co.th