ประวัติความเป็นมาของ (History logistics) โลจิสติกส์ หรือ ติกส์ (อังกฤษ: logistics) หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูลการการบริหารวัสดุคงคลังการจัดการวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่

คำว่า โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า “ ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึง การเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ

การจัดการโลจิสติกส์จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจต่างๆ ณ ปัจจุบัน หลายๆธุรกิจพุ่งเป้าไปที่การลดทางด้านนี้เป็นหลักไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองก็ตามรวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วอีกหลายๆประเทศดังนั้นผู้ที่สนใจในเรื่องโลจิสติกส์ลองมาดูสิว่าความเป็นมาของโลจิสติกส์เป็นอย่างไร

ช่วงค.ศ.(1950 – 1964)

เริ่มมีการใช้ในกิจกรรมทางทหาร ในยุคนี้เป็นยุคของการผลิตสินค้าเป็นหลัก ทั้งฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ต้นทุนในกระบวนการกระจายสินค้าสูง ในช่วงปลายค.ศ.1964 เริ่มมีการประสานงานในกระบวนการกระจายสินค้าแต่ยังขาดผู้รับผิดชอบด้านคลังสินค้าและเริ่มหาทางเลือกในมากขึ้น

ช่วงค.ศ.(1965 – 1979)

ลูกค้าเริ่มมีความต้องการบริการสูงขึ้น เริ่มมองทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพในการให้บริการ ในยุคนี้เริ่มพิจารณาเรื่องกำไร การ ผลตอบแทนของการลงทุน โดยมุ่งให้ความสนใจต่อการลงทุนในสินทรัพย์และการจัดการมากขึ้น

ช่วงค.ศ.(1980 – 1990)

ยุคนี้เริ่มที่จะมีการขยายธุรกิจเป็นแบบธุรกิจข้ามชาติมากขึ้น โลจิสติกส์ต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนย้าย เริ่มมีระบบสหภาพแรงงาน พนักงานมีการเจรจาต่อรองอย่างรุนแรง ยุคนี้ผู้บริหารเริ่มมองเรื่องการจัดการเชนมากขึ้น แต่ปัญหาในยุคนี้ คือ ไม่มีใครสามารถมองภาพของความต้องการสินค้าของลูกค้า รวมถึงระดับสินค้าคงคลังตลอดซัพพลายเชนได้ชัดเจน

ช่วงค.ศ.(1990 – จนถึงปัจจุบัน)

ยุคนี้เริ่มมีการนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายฝ่ายที่มารวมกัน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ลดความผิดพลาดในด้านข้อมูลนำเข้าเพราะมีการนำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ลดความซ้ำซ้อนของงาน ทำให้มีการไหลของสารสนเทศเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม