กิจกรรมสัมมนา  ครั้งที่ 9 การเสวนา เรื่อง การสร้างความได้เปรียบด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
จัดใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ายละเอียด

  • การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วย  โดย: ผู้แทนบริษัท Thai Logistics Alliance จำกัด ผู้แทนบริษัท Siam Logistics Alliance จำกัด
  • เพื่อการขนส่งสีเขียวและการพัฒนาการใช้น้ำเป็นพลังงานเสริม โดย ดร.กฤษฏ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
  • การประหยัดพลังงาน และในภาคขนส่ง โดย : อาจารย์ประจำสายวิชาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 / http://logistics.dpim.go.th/news/detail.php?id=4272
โทรศัพท์ 0 2202 3817, 0 2202 3727 โทรสาร 0 2644 4355
Website:  http://logistics.dpim.go.th , E-Mail: logistics@dpim.go.th