การส่งแบบ Door-to-Door หมายถึง การบริการรับ-ส่งพัสดุรวดเร็วถึงสถานที่ของผู้รับภายใน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง กรณีส่งเร่งด่วน และภายใน 36 ชั่วโมง

กรณีไม่ใช่พัสดุด่วนนับจากเวลาที่ผู้ส่งนำมาส่ง รับประกันคืนเงินบริการให้ 50% หากพัสดุส่งถึงมือผู้รับเกินเวลาที่กำหนด ( สามารถให้บริการนำส่งพัสดุนอกเขตเทศบาล ณ เมืองปลายทางและจังหวัดใกล้เคียงสนามบินปลายทาง โดยคิดค่าบริการนำส่งเพิ่มตามที่กำหนด )

ซึ่ง Door-to-Door นี่เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ร.ส.พ. และ บริษัท การบินไทย ที่จะร่วมมือกันการและพัฒนาการให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุด่วนถึงมือผู้รับของไทย