Challenge 2010 powered by

รายละเอียด : เป็นความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาด้าน (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มุ่งส่งเสริมความรู้เรื่องโลจิสติกส์และการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมในระดับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อรูปแบบทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความเชื่อมโยงกับกระบวนทางโลจิสติกส์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้เยาวชนในฐานะคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมแบบสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่าในสังคมต่อไป

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมประกวด Logistics Business Plan Challenge 2010
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2010
เวลา : 13:00 – 16:00
สถานที่ : ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[mappress]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
โทร. 02 345 5558, 02 218 7423-4
Hotline: 081 337 6400

Twitter : @logisticsplan
MSN : logisticsplan@hotmail.com
E-mail : logisticschula@yahoo.com

ที่มา : http://www.facebook.com/logisticsplan