เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย

 • 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • 2. ใบตราส่งสินค้า ( of Lading)
  • Straight of Lading
  • Order of Lading
 • 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • 4. ใบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า (Certificate of Origin)
 • 5. ใบรับรองน้ำหนักของสินค้า (Weight Certificate)
 • 6. ใบรับรองการวิเคราะห์สินค้า (Analysis Certificate)
 • 7. การประกันภัย (Insurance Policy)
 • 8. ใบรับรองสภาพของสินค้าและสุขภาพสัตว์ (Sanitary of Health Certificate)
 • 9. Delivery order (D/O)
 • 10. Letter of Credit (L/C)

Related Posts