เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย

  • 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
  • 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
  • 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice)
  • 4. ใบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า ( of Origin)
  • 5. ใบรับรองน้ำหนักของสินค้า (Weight Certificate)
  • 6. ใบรับรองการวิเคราะห์สินค้า (Analysis Certificate)
  • 7. การประกันภัย (Insurance Policy)
  • 8. ใบรับรองสภาพของสินค้าและสุขภาพสัตว์ (Sanitary of Health Certificate)
  • 9. Delivery order (D/O)
  • 10. Letter of Credit (L/C)

Related Posts