เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งเข้าและส่งสินค้าออก หรือ ประกอบด้วย

 • 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • 2. ใบตราส่งสินค้า ( of Lading)
  • Straight Bill of Lading
  • Order Bill of Lading
 • 3. ใบกำกับสินค้า ()
  • Proforma Invoice
  • Consular Invoice
 • 4. ใบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า ( of Origin)
 • 5. ใบรับรองน้ำหนักของสินค้า ()
 • 6. ใบรับรองการวิเคราะห์สินค้า (Analysis Certificate)
 • 7. การประกันภัย ()
 • 8. ใบรับรองสภาพของสินค้าและสุขภาพสัตว์ (Sanitary of Health Certificate)
 • 9. order (D/O)
 • 10. ()