เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย

 • 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
 • 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
 • 3. ใบกำกับสินค้า ()
  • Proforma Invoice
  • Consular Invoice
 • 4. ใบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า ( of Origin)
 • 5. ใบรับรองน้ำหนักของสินค้า (Weight Certificate)
 • 6. ใบรับรองการวิเคราะห์สินค้า (Analysis Certificate)
 • 7. การประกันภัย (Insurance Policy)
 • 8. ใบรับรองสภาพของสินค้าและสุขภาพสัตว์ (Sanitary of Health Certificate)
 • 9. order (D/O)
 • 10. (L/C)