สำนักการค้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ดำเนิน โครงการ Workshop เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้เป็นครั้งแรกในปี 2552 โดยลักษณะการดำเนินโครงการข้างต้น ประกอบด้วยการอบรมความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลากรของบริษัทๆละ 3 คน, มีการประเมินสภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุงของแต่ละบริษัทโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เดินทางไปสำรวจโรงงาน/คลังสินค้า, ให้คำแนะนำ และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับทุกบริษัทที่ร่วมโครงการ ในปีที่ผ่านมามีผู้ส่งออกร่วมโครงการ 15 ราย และในระยะเวลา 2 เดือนสามารถเพื่อปรับ ลดค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ลงได้เป็นมูลค่ากว่า 370 ล้านบาท

ในปีนี้ กรมส่งเสริมการส่งอกก โดยสำนักโลจิสติกส์การค้า จึงได้จัดให้มีโครงการลดต้นทุน โลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไว้ 40 บริษัท โดยจะคัดเลือกจากผู้ผลิตและส่งออกกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เสื้อผ้า ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ยางและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ผู้ส่งออกที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาโลจิสติกส์การค้า (นายจิรวุฒิ อุดมรัตน์หรือนายกวิน วิริยพานิชย์) โทรศัพท์หมายเลข 0-2513-7070 ต่อ 614 และ612 โทรสารหมายเลข 0-2512-5748 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ที่ www.depthai.go.th หรือ www.tradelogistics.go.th

ที่มา : http://www.tradelogistics.go.th/news_detail.aspx?id=8