กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?


() มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม หมายถึง กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร

กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. การบริการลูกค้า ( )
 • 2. การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ( )
 • 3. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ( Demand Forecasting )
 • 4. การบริหารสินค้าคงคลัง ( Management )
 • 5. กิจกรรมการขนส่ง ( )
 • 6. การบริหารคลังสินค้า ( and )
 • 7.โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
 • 8. ( Purchasing)
 • 9. การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ ( Part and Service Support )
 • 10. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Site Selection)
 • 11. การเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handling)
 • 12. บรรจุภัณฑ์ ()
 • 13. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ ( Logistics Communications)

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรม อาจนำมาจัดเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดและการบริการลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การกระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่ง ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...