( Turnover) หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนที่ธุรกิจได้ใช้ไปกับ หรือสินค้าหมุนเวียนระหว่างการซื้อเข้าและนำออก

จุดประสงค์สำคัญเพื่อ ดูการเคื่อนไหวของเช่น ถ้ารายการใดหยุดนิ่งไม่หมุนเวียน แสดงว่า ค้างสต๊อค จะเก่าเก็บและเสียหาย หรือจมทุน

เนื่องจากอัตราการหมุนของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลาที่ ธุรกิจใช้ในการสร้างรายได้ และการลดจำนวนเงินทุนที่ใช้ในการสินค้า เป็นการลดไปในตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนและสินทรัพย์ที่มีอยู่ และยังเป็นการลดภาระในการเก็บสินค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่

Related Posts