fbpx

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) คืออะไร ?


(Inventory Turnover) หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนที่ธุรกิจได้ใช้ไปกับสินค้า ถ้าเป็นบริษัท จำกัด ผู้ให้ความสนใจคือเจ้าของกิจการ แต่ในบริษัทที่เป็นมหาชนย่อมจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนและเจ้าของหุ้น ให้ความสนใจ เพราะถ้าพิจารณากันในรายละเอียดแล้ว สิ่งที่จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าและนำมาซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในหมวดสินทรัพย์ทั้งหมดคือ “สินค้า”

หรือ สินค้าหมุนเวียนระหว่างการซื้อเข้าและนำออกขาน เป็นอย่างไร จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อ ดูการเคื่อนไหวของรายการสินค้าเช่น ถ้ารายการใดหยุดนิ่งไม่หมุนเวียน แสดงว่า ค้างสต๊อค จะเก่าเก็บและเสียหาย หรือจมทุน

แนวความคิดหลักของอัตราการหมุนของสินค้า
เนื่องจากอัตราการหมุนของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลาที่ ธุรกิจใช้ในการสร้างรายได้ โดยเปรียบเทียบได้กับเงินลงทุนในสินค้าที่ธุรกิจจ่ายไป ซึ่งการที่รอบระยะเวลาการหมุนของสินค้าเร็วกว่า ย่อมแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจไม่ต้องนำเงินลงทุนไปจมกับสินค้าคงเหลือเป็นระยะเวลานาน อีกนัยหนึ่งก็คือ การลดจำนวนเงินทุนที่ใช้ในการจัดหาสินค้า เป็นการลดต้นทุนไปในตัว ซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนและสินทรัพย์ที่มีอยู่ และยังเป็นการลดภาระในการเก็บสินค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือค่าเสียโอกาสในการใช้พื้นที่อีกด้วย

ที่มา : http://blog.eduzones.com/tirama/11213

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...