การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?


การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า () หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างผลกำไรหรือทำให้บริษัทขาดทุนในการดำเนินการ ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานว่าจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไร หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด

ว่ากันง่ายๆ คือ การคาดเดาความต้องการของลูกค้า ( ) ทำได้ดีและแม่นยำขึ้น ซึ่งแน่นอนว่านี่ทำให้การจัดการ supply chain มีประสิทธิภาพมากขึ้น






Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...