คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand ) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างผลกำไรหรือทำให้บริษัทขาดทุนในการ

ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานว่าจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไร หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์มากน้อยเพียงใด

ว่ากันง่ายๆ คือ การคาดเดาความต้องการของลูกค้า (demand forecast) ทำได้ดีและแม่นยำขึ้น ซึ่งแน่นอนว่านี่ทำให้ chain มีประสิทธิภาพมากขึ้น