ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า () และการส่งออก (export) {#1} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
 • Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
 • Valuable Cargo-VAL ของมีค่า
 • Human Remains-HUM ศพมนุษย์
 • Dangerous Goods สินค้าอันตราย

คำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร

 • BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
 • ( of lading) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
 • Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
 • on Board เป็นคำที่ระบุใน  B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
 • AWB(Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
 • HAWB(House Air Waybill) ใบตราที่ออกโดย Freight
 • CAF (Currency Adjustment Factor) ตัวปรับเงินสกุลเรือ
 • CFS ( Freight Station) สถานีตู้สินค้า
 • CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
 • FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
 • LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
 • Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
 • TEU(Twenty-Foot Equivalent Unit ) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
 • FEU (Forty-Foot Equivalent Unit)
 • ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต
 • THC (Terminal Handing Charge) ที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
 • Freight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง
 • Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
 • Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด
 • E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรืองจะเข้าถึงท่าปลายทาง
 • E.T.D (Estimate time of Departure) วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง