fbpx

ความแตกต่างลีน (Lean) และซิกส์ซิกมา (Six Sigma) {ตอนที่ 2}


ความแตกต่างระหว่าง () และซิกส์ซิกมา () มีการแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

ลีน (Lean) มุ่งที่การปรับปรุงระบบการผลิตในด้านการผันแปร คุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ แต่  (Six Sigma)ไม่ได้มุ่งเพียงแค่ระบบการผลิตเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ความสนใจในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการบริการด้วย

  • แนวทาง ลีน (Lean) สามารถจัดการกับปัญหาหรือสิ่งรบกวนกระบวนการผลิตได้โดยการจัดให้การทำงานในองค์กรเป็นไปในทางเดียวกันและมีความสอดคล้องประสานงานกันมากกว่าที่จะส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกเป็นหน่วยย่อย ลีนจะเป็นตัวช่วยหาพื้นที่การผลิตร่วมในกรณีที่กระบวนการผลิตทั้งหมดต้องการผลิตสินค้า
  • ในเวลาเดียวกัน และแทนที่ลีนจะมุ่งให้ความสนใจแค่ชิ้นส่วนงานแต่ลีนยังมุ่งให้ความสนใจในการไหลของสินค้าและพนักงานผลิตด้วยตัววัดที่สำคัญตามแนวคิดลีนก็คือเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักรและการกำหนดเส้นทางการผลิต

แต่ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) มุ่งให้ความสนใจที่อัตราของเสียและต้นทุนคุณภาพที่เลวอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงชิ้นงานและกระบวนการซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกวัดแล้ว

  • แนวทางการแก้ปัญหาแบบซิกส์ซิกมา (Six Sigma)จะใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งเหมาะกับการที่แนวคิด ลีน (Lean) จะนำไปใช้ปรับให้เป็นมาตรฐานและการปรับผังโรงงานใหม่ ส่วนลีนก็เป็นรากฐานให้กับแนวทางแก้ปัญหาแบบ ซิกส์ซิกมา (Six Sigma)ในส่วนที่ระบบได้รับการวัดว่าคลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานและได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นๆ
  • ขณะที่ ลีน (Lean) เน้นการทำให้เป็นมาตรฐานและการเพิ่มผลิตภาพนั้น ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) ก็สามารถจัดการกับสิ่งรบกวนกระบวนการผลิตและต้นทุนคุณภาพที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : http://onzonde.multiply.com/journal/item/59


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...