ประเภทของคลังสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท

 1. คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น
  • 1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse)
  • 1.2 คลังสินค้าพิเศษ (Special commodity warehouse) เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น
  • 1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน ( warehouse) คลังสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของศุลกากร จะไม่เสียภาษี จนกว่าจะนำออกจากคลัง
 2. คลังสินค้าเอกชน (Private warehouse)
  • คลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะควบคุมการดำเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าที่มิได้แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก
 3. ลังสินค้าเพื่อกิจกรรมพิเศษ (Special warehouse)  คลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น

ประเภทของคลังสินค้า ตามลักษณะการครอบครอง

 • คลังสินค้าเอกชน  Private Warehouse เป็นทรัพย์สินขององค์กรเจ้าของสินค้า Owner ซึ่งบริหารและการดำเนินการเองทั้งหมด  เก็บเฉพาะสินค้าที่ต้องการ
 • คลังสินค้าสาธารณะ  Public Warehouse เป็นคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจรับดำเนินการติดตั้งระบบการ  คลังสินค้าให้กับหลายองค์กรมาใช้บริการ

Related Posts