ประเภทของ ในประเทศไทยมี 3 ประเภท

 1. คลังสาธารณะ (Public ) เช่น องค์การคลังสินค้า เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น
  • 1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse)
  • 1.2 คลังสินค้าพิเศษ (Special commodity warehouse) เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น
  • 1.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คลังสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของ จะไม่เสียภาษีนำเข้า จนกว่าจะนำออกจากคลัง
 2. (Private warehouse)
  • คลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาสินค้าของตนโดยเฉพาะ เพื่อรอและ ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะควบคุมการดำเนินงานและรับผิดชอบด้านการบริหารคลัง สินค้าที่มิได้แสวงหาประโยชน์จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก
 3. ลังสินค้าเพื่อกิจกรรมพิเศษ (Special warehouse)  คลังสินค้าที่ใช้สำหรับเก็บรักษาทางการเกษตรกรรม เช่น คลังสินค้าผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น

ประเภทของคลังสินค้า ตามลักษณะการครอบครอง

 • คลังสินค้าเอกชน  Private Warehouse เป็นทรัพย์สินขององค์กรเจ้าของสินค้า Owner ซึ่งบริหารและการเองทั้งหมด  เก็บเฉพาะสินค้าที่ต้องการ
 • คลังสินค้าสาธารณะ  Public Warehouse เป็นคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจรับดำเนินการติดตั้งระบบการ  คลังสินค้าให้กับหลายองค์กรมาใช้บริการ