provider (LLP) หมายถึง ที่มีการปฏิบัติการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ บริษัทอาจจะมีการจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายรายในแต่ละกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

ทำให้บริษัทต้องมีความยุ่งยากในการบริหารผู้ให้บริการโลจิสติกส์เหล่านี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระการบริหารลง บริษัทอาจจะกำหนดผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รายใดรายหนึ่งจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายๆ รายที่มีอยู่ขึ้นมาให้เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (logistics) หลัก

ซึ่งจะมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติการกิจกรรมโลจิสติกส์บางส่วนหรือทั้งหมดที่บริษัทมีการจัดจ้างออกมา