(Manufacturing ) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วน

() หมายถึง กระบวนการที่นำเอาสิ่งของ หรือวัตถุดิบ มาเปลี่ยนเพิ่มมูลค่า หรือกระบวนการผลิต คือ กล่องสีดำเมื่อนำวัสดุผ่านกล่องดำ และทำให้วัสดุนั้นเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำเหล็กแผ่นมาตีขึ้นรูปเป็นหม้อ การนำกระดาษมาพิมพ์เป็นสมุด