ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วน

  • 1. ปัจจัยการผลิต (Input)
  • 2. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion)
  • 3. ผลผลิต (Output)

กระบวนการผลิต ( process) หมายถึง กระบวนการที่นำเอาสิ่งของ หรือวัตถุดิบ นำเข้ามาเปลี่ยนเพิ่มมูลค่า หรือกระบวนการผลิต คือ กล่องสีดำเมื่อนำวัสดุผ่านกล่องดำ และทำให้วัสดุนั้นเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การนำเหล็กแผ่นมาตีขึ้นรูปเป็นหม้อ การนำกระดาษมาพิมพ์เป็นสมุด

Related Posts