fbpx

ขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์ (Container Ship) คืออะไร ?


การขนส่งสินค้าระบบคอนเทนเนอร์ ( Ship) หมายถึง การขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากความจะเป็นของสภาพและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดี ของการขนส่งระบบนี้ คือจะทำให้การยกขนหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากเรือสู่ฝั่ง การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน ซึ่งในบางประเทศมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก

ตู้ (Container) อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้

  • 1.ตู้สินค้าทั่วไป ขนาดมาตรฐานจะมีขนาด ความกว้าง 8 ฟุตและสูง 8 ฟุต 6 นิ้ว ส่วนความยาว อาจจะเป็น 19 ฟุต 10.5 นิ้ว หรือ 29 ฟุต 11.25 นิ้ว หรือ 40 ฟุต ก็ได้
  • 2.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า reefer มีลักษณะ เป็นตู้เย็นเคลื่อนที่ได้ นอกจากนั้น ยังอาจเป็นตู้ที่มีระบบกันความร้อนโดยมีฉนวนหุ้มหรือเป็นระบบระบายอากาศก็ได้
  • 3.ตู้พิเศษ ซึ่งออกแบบให้ใช้ประโยชน์ตามชนิดสินค้าที่มีลักษณะแปลกเช่นเป็นตู้บรรจุของเหลว เปิดหลังคา เปิดค้าง เป็นโครงสำหรับบรรทุกรถยนต์ เป็นต้น

สินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ (Container) อาจมีเจ้าของเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ถ้าเจ้าของสินค้ามีเพียงคนเดียวเราเรียกว่า Full Container Load(FCL)ส่วนตู้ที่มีเจ้าของสินค้าหลายคน เรียกว่า Less-Than Container Load (LCL) สินค้าตู้คอนเทนเนอร์์ที่ขนขึ้น/ลงเรือ อาจจะมีจุดพักก่อนหรือหลังขนขึ้น/ลงเรือ เรียกว่าลานตู้คอนเทนเนอร์ Container Yard ส่วนสินค้าที่มีเจ้าของหลายคนก็อาจมีสถานที่ที่ใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือแยกออกจากตู้ ซึ่งเรียกว่า ContainerFreight Station(CFS) ในปัจจุบันการบรรจุสินค้าหรือแยกสินค้ามักนำมาทำบริเวณนอกเขตท่าเรือโดยได้รับอนุญาตจาก กรมศุลกากรเรียกว่าInland Container Depot (ICD)สถานีICDที่มีพิธีการศุลกากร ทั้งสินค้าขาเข้าและออกเรียกว่าโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.) และสถานี ICDที่มีพิธีศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออกเรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) ธุรกิจเดินเรือขนส่งตู้สินค้า

เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจขนส่งทางเรือ รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขนสินค้าแบบดั้งเดิม (Conventional Vessel) มาใช้ระบบคอนเทนเนอร์ () สินค้าที่ขนส่งโดยใช้ระบบคอนเทนเนอร์มีหลายชนิด เป็นทั้งสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีสินค้าบางประเภทซึ่งเดิมไม่ได้ขนด้วยระบบคอนเทนเนอร์ แต่ได้เปลี่ยนมาใช้การขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์มากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ซึ่งปัจจุบัน 1 ใน 3 ของปริมาณข้าวที่ส่งออกของประเทศไทยขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์

คอนเทนเนอร์ (Container) สามารถแบ่งตามส้นทางขนส่งได้ 3 เส้นทาง ดังต่อไปนี้

  • * เส้นทางสายตะวันออก – ตะวันตก (East-West Routes) เป็นเส้นทางระหว่างประเทศกลุ่ม OECD และเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการขนส่งมากที่สุด โดยเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าจะประกอบด้วย การเดินเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (Trans-Atlantic) การเดินเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific) และการเดินเรือระหว่างทวีปยุโรปตะวันตกและทวีปเอเชีย
  • * เส้นทางสายเหนือ-ใต้ (North-South Routes) เป็นเส้นทางข้ามเส้นศูนย์สูตร ส่วนใหญ่การขนส่งสินค้าตามเส้นทางนี้จะเป็นการขนสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม OECD และประเทศกำลังพัฒนา
  • * เส้นทางภายในภูมิภาค (Intra-Regional Routes) ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางภายในภูมิภาคเอเชีย (Intra-Asia Route) การขนส่งในเส้นทางนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ที่มา : http://cms.sme.go.th/ , http://www.pandpbiz.com/transport_1.html , http://www.smemedia.com

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...